Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

Przedstawiamy propozycję zaproszenia naszej Fundacji do udziału w charakterze partnera w projektach współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych w następujących obszarach:

- aktywizacja społeczna i zawodowa, ze szczególnym uwazględnieniem osób w wieku senioralnym i kobiet,

- podnoszenie efektywności działania organizacji pozarządowych,

- opracowywanie strategii rozwoju metodą moderacji wizualnej,

- edukacja nauczycieli z zakresu równości szans ze względu na płeć,

- zasady równości szans i niedyskryminacji na codzień: w działalności administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, życiu codziennym.


Oferujemy:

- doświadczenie naszej Fundacji w realizacji projektów z w/w obszarów od roku 2014,

- doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczanie projektów,

- wiedzę ekspercką w w/w obszarach merytorycznych.


Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w tej sprawie: p. Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647 oraz mailowego: biuro@fleximind.pl.

r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a